תקנון אתר ותנאי שימוש

חברת ניו אופיס בע”מ, ח.פ. 513957175 (להלן:- “החברה“) מאפשרת לבצע רכישות של חלק ממוצריה באמצעות אתר החברה – www.newoffice.co.il  (להלן:- “האתר“) ומודה ללקוחותיה העושים שימוש בכלים המוצעים באתר.

לכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באיזה מן האמצעים הללו:- טל’ 077-4180074, פקס’ 077-4180076, דוא”ל  [email protected].

תקנון זה (להלן:- “התקנון“) יחול על רכישות מוצר/ים באתר. 

כל גולש שיבצע רכישה באמצעות האתר (להלן:- “הלקוח“), מצהיר כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או באתר הינו מטעמי נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות וחלות, כמובן, על שני המינים – זכר ונקבה כאחד. 

כותרות הפרקים בתקנון מיועדות לשם נוחות והתמצאות ואין להם כל משמעות אחרת.

על התקנון והאתר

 1. הוראות התקנון חלות כאמור על כל רכישה שתבוצע באמצעות האתר ומסדירות את היחסים בין החברה ובין הלקוח בעניינים המפורטים בו.
 2. רישומי המחשב של החברה ו/או מי מטעמה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר, יהוו ראיה מכרעת  באשר לאותן פעולות ותוכנן
 3. רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה מלאה והתחייבות מצד הלקוח לנהוג ולפעול על פי הוראות התקנון.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה וללא הודעה מוקדמת.
 5. כן מובהר, כי החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו לרבות רכיב רכישת מוצרים באמצעותו.

מי רשאי לרכוש באתר

 1. גולש שמתקיימים בו כל התנאים המצטברים הבאים יהא רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר:-

א. בגיר וכשיר לפעולות משפטיות ובכללו לביצוע עסקאות. 

ב. בעל ת.ז. ישראלית תקפה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

ג. בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות האשראי.

ד. בעל כתובת מגורים רשומה בישראל

ה. בעל תיבת דואר אלקטרוני.

על המוצרים העומדים למכירה באתר (“המוצרים”) 

 1. המוצרים העומדים לרכישה באתר הינם חלק ממיגוון מוצריה של החברה.
 2. החברה רשאית לשנות מדי פעם בפעם את המוצרים המוצעים לרכישה באתר, כולם או חלקם,  על-פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
 3. הגם שהחברה עושה כמיטב יכולתה כדי שתמונות המוצרים באתר תהיינה מדוייקות ככל הניתן, מודגש שהתמונות הינן להמחשה בלבד. 
 4. נתוני המוצרים אשר מוצגים באתר הינם בהתאם להגדרות היצרן/היבואן.
 5. מחירי המוצרים המופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים, אינם כוללים מע”מ.

המחירים אינם כוללים הובלה ו/או הרכבה.

 1. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים, תנאי התשלום וכל הקשור בכך. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הנקוב באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (לרבות אישור חברת האשראי לעיסקה).
 2. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכד’, וכן רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להפסיקם, להחליפם או לשנותם.

על תהליך הרכישה

 1. רכישת מוצרים באתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 2. הרכישה, ובהתאם גם השלמת הליך המכירה, כפופות בין היתר לכך שהמוצר העומד להירכש קיים במלאי החברה באותה עת. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר.
 3. השלמת הליך הרכישה מותנה בין היתר באישור חברת האשראי של הרוכש לביצוע העסקה. חיוב הלקוח בגין המוצר הנרכש יתבצע באמצעות כרטיס האשראי עם אישור העסקה.

עסקה שלא תאושר על-ידי חברת האשראי לא תהווה עסקה וההזמנה תיחשב   כמבוטלת. 

 1. על הלקוח לרשום את כל הפרטים הנדרשים באופן תקין ומלא בשדות המתאימים. לחברה לא תהא כל אחריות בקשר להזנת נתונים בלתי נכונים/מתאימים.

על ביטול רכישה

 1. רכישות שתבוצענה באתר תהיינה נתונות לביטול בהתאם ובכפוף להוראות רלבנטיות של חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ו/או חיקוקים מכוחו (להלן: “החוק“) לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 המתייחסות ל”עיסקת מכר מרחוק”.  

מבלי לגרוע מכך מובהר כי ביטול רכישה והחזר כספים ייעשו בכפוף בין היתר לקיזוז של דמי ביטול עיסקה ושל סכום עמלת הסליקה בה חויבה החברה, וכן בתנאי שהמוצר יושב על-ידי הלקוח למשרדי החברה, כשהוא באריזתו המקורית, אינו פגום ומבלי שנעשה בו כל שימוש.

 מובהר, כי דמי הובלה/הרכבה (כאמור בסעיף 21 להלן) לא יוחזרו. 

 1. החברה תהא רשאית לבטל עסקה  (באופן מלא או חלקי) במקרים כגון אלה:-

א. התגלתה טעות בהצגת המוצר באתר (כגון במחיר המוצר, במפרט, בתיאור).

ב. חלה תקלה בתקשורת ו/או באמצעי טכני אחר ששיבשה את מחיר המוצר ו/או נתונים אחרים שלו.

ג. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת אירועים חריגים (“כוח עליון”) וסיבות שאינן תוצאת מעשה או מחדל של החברה.

ד. אם אזל המוצר ממלאי החברה על אף שהושלם תהליך רכישה.

הלקוח לא יחוייב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה על-ידי החברה לפי סעיף זה.

אספקת המוצרים 

 1. המוצרים הנרכשים יהיו זמינים במשרדי החברה למסירה ללקוח בהתאם לאופי המוצר וכפי המצויין באתר.

האחריות לאיסוף המוצר ממשרדי החברה חלה על הלקוח.

כתובת משרדי החברה – רחוב החומה 2, א.ת. חדש, ראשון לציון.

 1. הלקוח יהא רשאי, בעת ביצוע הרכישה, להזמין הובלה של המוצר למענו בתחומי גוש דן וכן הרכבה של המוצר (אם רלבנטי, בשים לב לאופי המוצר ואם הוא טעון הרכבה) וזאת כנגד תשלום לחברה של דמי ההובלה ו/או ההרכבה (לעיל ולהלן:- “דמי הובלה/הרכבה“) בהתאם לתעריפי ההובלה הנהוגים בחברה.

דמי ההובלה/הרכבה נקבעים על-ידי החברה על-פי אופי המוצר ויעד ההובלה. אם יעד ההובלה חורג מתחומי גוש דן, יש לוודא טלפונית עם החברה את אפשרות ביצוע ההובלה/הרכבה ולברר את מחירה.  

דמי ההובלה/הרכבה (בתחומי גוש דן) ישולמו עם וכחלק מתהליך הרכישה. 

לוח זמנים לאספקת מוצר באמצעות הובלה למען הלקוח – בהתאם לאופי המוצר וכפי המצויין באתר. 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי ותעריפי ההובלה/הרכבה מעת לעת.   

קניין רוחני

 1. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר הם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ועל כן אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר בכל חלק מן האתר ו/או בתכניו אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

אחריות

 1. אחריות החברה בנוגע למוצרים הנרכשים באתר ותקינותם תהא כפי אחריותה למוצרים הנרכשים בחנות הפיזית של החברה.
 2. החברה עושה ככל יכולתה כדי שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק. אף על פי כן, אין היא חסינה מטעויות ולא יהא בכאלה לכשעצמן כדי להטיל על החברה אחריות ו/או חבות כלשהי. 
 3. בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בחבות כלשהי העולה על מחיר המוצר הנרכש.
 4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק כתוצאה מעצם השימוש של הלקוח באתר. מבלי לגרוע מכך, החברה לא תהא אחראית לנזק שיגרם ללקוח כתוצאה מטעות שתיעשה על-ידו בעת הקלדת נתונים או לכל מקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת מסיבה כל שהיא.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק אם ייגרם בשל אי-זמינות או הפרעות במתן השירותים הניתנים באתר.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה נוקטת  באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. על כן, על הלקוח לשקול בזהירות את המידע שמועבר על-ידו לאתר.
 3. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים באתר או בידי  החברה.

בירור סכסוכים

 1. כל מחלוקת בין הלקוח ובין החברה בקשר עם פעילות באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או בכל הנוגע לתקנון זה, תבורר בהתאם לחוקי מדינת ישראל ותידון בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.